Listové hnojivá a bakteriálna výživa rastlín AGROTRADE GROUP

Listová a bakteriálna výživa rastlín

Ako aplikovať PHYLAZONIT pre dosiahnutie čo najväčšieho profitu z použitia v poľnej výrobe

Hlavné zásady využívania, skladovania a aplikácie bakteriálneho hnojiva Phylazonit:

 1. Ide o živé baktérie, a preto:
  • nemôžu byť vystavené priamemu UV žiareniu, takže pri priamom slnku neaplikovať bez okamžitého zapracovania do pôdy,
  • počas prepravy, skladovania a aplikácie musia dýchať a nemôžu byt v uzavretých nádobách,
  • nemôžu byt riedené chlórovanou vodou, ktorá zabíja baktérie.
 2. Bakteriálne hnojivo je potrebné skladovať pri teplotách od 4 °C (maximálne 3 mesiace), do 11 °C (maximálne 3 týždne) dlhodobým skladovaním sa znižuje počet baktérií.
 3. Nemiešať s DAM-om a baktericídnymi látkami!
 4. Snažte sa zapravovať PHYLAZONIT do vlhkej pôdy, alebo pred dažďom. Základná podmienka pre rozmnožovanie baktérií je vlhkosť a teplota pôdy (min. 4 až 10 °C).
 5. Po niekoľkodňovom skladovaní sa na hladine môže vytvoriť tvrdý, biely povlak. Preto je nutné Phylazonit prefiltrovať. Predídete tak upchatiu trysiek aplikátora tuhými časticami.

Aplikácia na vysušenú pôdu môže zničiť účinok prípravku!
Prípadné sucho, cca 2 týždne po aplikácii už nemá podstatný význam na účinok PHYLAZONIT-u a plodiny podstatne lepšie znášajú sucho.

Pred použitím urobte test životaschopnosti baktérií!!!

Vyberte si z nasledovných možností aplikácie Phylazonitu vo vašom podniku:

A. Aplikácia na jar pod jariny pri prvom vstupe do porastu

Aplikátorom namontovaným priamo na stroji (alebo prednej hydraulike traktora), ktorý vyrovnáva a prevzdušňuje pôdu (najlepšie NZ – Agressiv-om), ktorým zapracujeme baktérie zaručene do požadovaných hĺbok, vlhkostných a teplotných podmienok. Baktérie sa rýchlo rozmnožujú a pôda sa do 2 týždňov pripraví na maximálne využitie všetkých priaznivých účinkov Phylazonitu v celom profile oráčiny. Rozvoj bakteriálnej mikroflóry, viazanie vzdušného dusíka, zmobilizovanie a sprístupňovanie fosforu, zlepšenie prísunu potrebných živín a mikroelementov je zabezpečené počas celej vegetácie. Príchodom suchších období baktérie síce rádovo znižujú svoju akcieschopnosť, ale po daždi zase pracujú naplno.
Doporučená dávka: 10 – 20 lit/ha

B. Priama aplikácia so sejačkou na presný výsev kukurice, slnečnice kvapkaním na uložené osivo na otvorený riadok pri sejbe

Aplikátor vieme namontovať na každý typ sejačky na presný výsev. Phylazonit sa dostane do priameho kontaktu s osivom (biologický materiál), baktérie aj pri extrémne suchom počasí v prípade vyklíčenia kukurice s istotou prežijú. Pri klíčení kukurice sú stále prítomné a činné okolo koreňového systému a kým koreňový systém je živý, baktérie s istotou žijú a pracujú. Vo väčšine prípadov pri pestovaní kukurice a slnečnice sú také rastové fázy, keď činnosť baktérií so schopnosťou uvoľnenia N z pôdy a (zo vzduchu naviazaním vzdušného N), tvoria jediný zdroj prísunu N pre potreby rastlín! Pre zvýšenie účinku aplikácie a pre lepšie podmienky na klíčenie a počiatočný rast rastlín odporúčame aplikovať Phylazonit miešaný s AT Energiou Humín v pomere 1 : 0,5 až 1 : 1.
Dávka Phylazonitu 5 – 15 l/ha, AT Energia 3 – 10 l/ha.
UPOZORNENIE: Phylazonit nie je miešateľný s AT-Mikro, s ostatnými prípravkami urobte skúšku znášanlivosti a miešateľnosti.

C. Jarná aplikácia so zapracovaním do hustosiatych plodín, TTP, viacročných krmovín, ale aj kukurice s prútovými bránami

Vzhľadom na širšie zábery prútových brán doporučujeme aplikovať s aplikátorom na prednej hydraulike traktora s vlastným ramenom. Prútové brány podporujú odnoženie obilnín, rozrušia prísušok a mechanicky povyťahujú buriny, čo je jediná možnosť boja proti burinám pri ekologickom hospodárení. V prípade okamžitého zapracovania Phylazonitu ku koreňom rastlín (biologický materiál s obsahom vody) aj pri suchšom počasí majú baktérie veľkú šancu prežiť a začať plniť svoje poslanie. Niektoré zložky, ktoré produkujú baktérie Phylazonitu (Gibberelin, Auxin, vitamíny) pôsobia priamo aj cez list, takže účinnosť tejto aplikácie je dvojitá. V tomto štádiu aplikácie je rozhodujúca schopnosť Phylazonitu podporiť odnožovanie a rýchlejší rast, rapídne zväčšovať koreňový systém rastlín, ktoré sa potom stávajú odolnejšími voči suchu, stresom a lepšie prijímajú živiny. Tento spôsob aplikácie tiež doporučujeme vy­lepšiť primiešaním listového hnojiva AT Energia Humín v pomere 1:0,2 až 1:1.
Doporučená dávka Phylazonitu 10 – 15 lit/ha, AT Energia Humín 3 – 10 lit/ha.
UPOZORNENIE: Phylazonit nie je miešateľný s AT-Mikro, s ostatnými prípravkami urobte skúšku znášanlivosti a miešateľnosti.

D. Skorá jarná aplikácia do ozimín pomocou plošných postrekovačov

Prvý jarný postrek obilnín a repky môže byť obohatený dávkou 5 – 10 l Phylazonitu + 3 – 5 l AT Energie Humín na rýchle naštartovanie vegetácie. Pri predpokladanom vlhkejšom počasí v skorom jarnom období a pri dopade baktérie na vlhkú rastlinu a rastlinné zvyšky ako aj prípadnými dažďami v priebehu 2 – 3 dní pri oblačnom počasí a nízkych teplotách má gro baktérií šancu dostať sa do prostredia vhodného na ich život a rozmnoženie. Veľkým prínosom tejto aplikácie je však využitie ostatných zložiek Phylazonitu (Gibberelin, Auxin a vitamíny) cez list rastliny na začiatku vegetácie. Aplikáciu treba vykonať ráno, večer, alebo pri zatiahnutej oblohe teplotách do 15 °C
Doporučená dávka Phylazonitu 5 – 10 l/ha, AT Energia Humín 3 – 5 l/ha.

E. Celoročná aplikácia spolu s organickými hnojivami, respektíve s vyhnitým substrátom
z bioplynovej stanice

Organické hnojivá sú ideálnym prostredím pre rozmnoženie a prácu baktérií. Spoločná aplikácia zabezpečí garanciu maximálne možných prínosov pri viazaní živín a niekoľkonásobne zvýši tvorbu humusu v pôde. Zničenie baktérií suchom a inými vplyvmi pri správnej aplikácii sú takmer nulové. Dávkovanie je možné už priamo na hnojisku v dopravnom prostriedku, pri zapracovaní priamou aplikáciou na stroji alebo na prednej hydraulike ťažného zariadenia, ktorý vykonáva zapracovanie hnojív.
Dávkovanie: v závislosti od množstva aplikovaných organických hnojív 10 – 20 l/ha.

F. Jesenná aplikácia po zbere plodín na úcinný a rýchly rozklad rastlinných zvyškov, na zlepšenie základného zloženia pôd a zvyšovania obsahu humusu.

Pri jesenných aplikáciách Phylazonitu bakteriálne hnojivo obsahuje zvýšený podiel Carbox – metyl celulózy, aj pomocou ktorého sa upravuje pomer C/N, čím sa urýchľuje rozklad rastlinných zvyškov. Použitým Phylazonitom sa urýchli rozklad pre pôdu nevyhnutnej organickej hmoty tak, že následná siata plodina podstatne menej trpí procesom rozkladu rastlinných zvyškov a vplyvom prenosu chorôb a škodcov rastlinnými zvyškami. Mikroorganizmy z Phylazonitu žijú v metabióze, navzájom si pomáhajú a vďaka ním sa vytvorí také lôžko pre osivo, ktoré je veľmi bohaté na živiny. Treba venovať zvýšenú pozornosť aplikácii pri extrémne suchom a teplom počasí, kde odporúčame:

 • robiť zapracovanie podmietkou v deň zberu a tým šetriť vlahu,
 • vykonávať podmietky a aplikácie v noci a pri rose,
 • rozložiť aplikáciu 50 % pri podmietke a 50 % pri zapravení vzídeného výdrolu,
 • počkať na dážď.

V prípade, ak je medzi aplikáciou Phylazonitu na rozklad rastlinných zvyškov a sejbou nasledujúcej plodiny menej ako desať dní, odporúčame aplikovať aj 10 – 30 kg N/ha priemyselnými hnojivami na vykrytie súčasnej potreby dusíka pre rozklad ako aj pre vývin založeného porastu.
Aplikácia je možná namontovaním aplikátorov na všetky typy pôdoobrábacích strojov na trhu.
Doporučená dávka aplikácie do strniska po obilninách a repke, ak na danej parcele nasleduje jesenná sejba, je 15 l Phylazonitu na hektár. Keď na parcele plánujete siať až na jar, aplikujte 10 l/ha Phylazonitu.
Po kukurici, slnečnici, je potrebné pridať +5 l/ha. Pri ostatných plodinách postačuje 10 l/ha Phylazonitu.

G. Aplikácia pred sejbou u všetkých plodín, kde pred sejbou nebol aplikovaný Phylazonit spôsobom vyššie uvedeným v časovom odstupe menej ako 20 dní

Aplikátor vieme namontovať priamo na sejačku schopnú spracovať pôdu alebo na náradie, ktoré vykonáva posledné predsejbové spracovanie pôdy. Porasty priamo založené Phylazonitom majú k dispozícii dostatočné množstvo viazaného dusíka zmobilizovaného vo vode, rozpustného fosforu a draslíka, ktorý sa uvoľní z rastlinných zvyškov a sú absolútne dostatočné pre potreby rastlín na 30 – 60 dní po sejbe bez potreby ďalších priemyselných hnojív. Vplyvom rastových hormónov rýchlejšie rastú a odnožujú a majú lepšie vyvinutý koreňový systém. Skupina vitamínu „B“ zvyšuje odolnosť voči chorobám a škodcom.
Doporučené dávkovanie: 10 – 20 l/ha.

Vyskúšajte PHYLAZONIT s takzvanou nulovou variantou aplikácie bez zvyšovania vašich nákladov a zaručeným ziskom už v prvom roku

Vyskúšajte jeden z nasledovných variantov:

 1. Znížte Vami plánovanú dávku N po konzultácii s našimi odborníkmi a nahraďte ho Phylazonitom v tej istej cene:
  1. namiesto 30 kg (čistých) N – dodajte Phylazonit v porovnateľnej cene 1- krát počas vegetácie v prípade, keď hnojíte s N do 130 kg/ha,
  2. namiesto 60 kg (čistých) N – a dodajte Phylazonit v porovnateľnej cene 2-krát počas vegetácie v prípade, keď hnojíte s N nad 130 kg/ha.
 2. Alebo jednoducho prejdite na optimálny variant: každý rok 30 až 50 lit. Phylazonitu + 50 až 120 kg N v priemyselných hnojivách nasledovne:
  1. Phylazonit:
   • na jeseň na rozklad rastlinných zvyškov 15 až 20 lit./ha, pred sejbou 10 – 20 l, počas vegetácie 5 – 10 l
  2. Dusík s priemyselným hnojivom:
   • pri zakladaní úrody (amidická forma) 10 až 30 kg N/ha, sejačkou priamo ku koreňu,
   • na začiatku intenzívneho rastu (amónna resp. dusičnanová forma) 30 až 60 kg N/ha, min. na 2krát
   • počas tvorby úrody a dozrievania 10 až 30 kg N/ha (v menších dávkach – najlepšie cez list – AT Úrodou).