Listové hnojivá a bakteriálna výživa rastlín AGROTRADE GROUP

Listová a bakteriálna výživa rastlín

Základné smerovania skupiny Agrotrade Group spol. s r.o. Rožňava s cieľom dosiahnuť najefektívnejšie spôsoby hnojenia, resp. výživy rastlín a zvyšovania úrodovosti poľnohospodársky využívaných pozemkov.

Dobrých poradcov a odborníkov zaoberajúcich sa komplexným hnojením a výživou rastlín na Slovensku je v porovnaní napr. s využívaním pesticídov mizivé percento. Náklady na hnojivá sú minimálne porovnateľné s nákladmi na chemickú ochranu a pritom správne vynaložené peniaze na hnojenie sú základom tvorby úrody a sú najvýnosnejšou investíciou pri pestovaní rastlín.

Viete, že množstvo prístupných základných živín NPK pre Vaše rastliny na Vašich pozemkoch je nepriamo úmerné s dosiahnutými úrodami? Áno, to znamená, kde máte najväčšie úrody, máte spravidla najmenej prístupných živín NPK a kde rozbory pôdy vykážu najväčšie hodnoty prístupných živín, máte najnižšie úrody. Príjem sprístupnených živín je závislý od mikrobiologického života v pôde a od absencií ďalších prvkov a látok potrebných na príjem nevyhnutnej úrodotvornej NPK výživy!!!

Po uverení a uvedomení si týchto faktov máte pred sebou zaujímavú cestu pochopenia účinnosti hnojenia a možnosti zefektívnenia vynaložených prostriedkov.

​Firma Agrotrade Group spol. s r. o. Vám ponúka nasledovné oblasti spolupráce a riešenia pre optimalizáciu hnojenia na Vašom podniku:

 1. Ponúkame GPS zameranie Vami skutočne využívaných a obrábaných LPIS blokov a ich digitalizáciu pre potreby:
  • lepšieho a presnejšieho využitia systému ITINERISa),
  • príprav na elektronické podávanie a prípravu žiadostí o dotácie a kontrolu užívaných výmer
   podkladov na presné agronomické skúšanie pôd, plány osevu a plány hnojenia,
  • stanovenia úrodových máp pomocou obilných kombajnov alebo satelitných snímok a následné zhodnotenie aplikačných máp pre variabilné hnojenie.
 1. Sprostredkujeme Vám odbery a vyhodnotenie pôdnych vzoriek na vypracovanie máp zásoby živín, ako aj vyhotovenie máp úrodovej variability Vašich pozemkov.
 1. Ponúkame Vám stroje na sejbu hustosiatych plodín, ako aj stroje na presný výsev plodín, ktoré sú schopné vykonať riadkovú aplikáciu NPK hnojív, v koncentrovanej forme do optimálnych polôh pre prijímanie hnojív koreňovým systémom rastlín. Pomocou tejto technológie, najmä PK hnojenia eliminujeme do značnej miery ostatné vplyvy pôdy, aby sme umožnili rastlinám prijímať tieto živiny. Výsledkom je zvýšenie úrody o minimálne 500 kg/ha a príjmov od 50 – 200 EUR/ha v porovnaní s plošnou aplikáciou tých istých hnojív.
 1. Ponúkame Vám vysokokvalitné systémy na plošnú, aj
  medziriadkovú aplikáciu priemyselných hnojív, ale hlavne
  Vám vysvetlíme, ako eliminovať obrovské straty, ktoré
  vznikajú plošnou aplikáciou priemyselných hnojív.
 1. Ponúkame Vám úpravu PH vápnením buď formou služieb, alebo predajom vhodných strojov, ktoré sú schopné rovnomerne, aj variabilne aplikovať vápno, podľa vyhotovených máp a potreby úpravy PH na našich pozemkoch.
 1. Ponúkame Vám systémy vylepšenia účinkov Vašich hospodárskych hnojív a digestátov z bioplynových staníc. Jednak pridávaním bakteriálnych prípravkov, ale hlavne ponukou kvalitnej aplikačnej techniky a technológie zabezpečujúcej minimalizáciu strát živín obsiahnutých v hnojivách okamžitým zapracovaním do pôdy. Vytvoriť rozmetaním takú štruktúru hnojív, ktorá bude pre maximálne využitie živín v pôde najpriaznivejšia.
 1. Vypracovali sme systém komplexnej a bezpečnej listovej výživy rastlín, kde systematicky, cez list dodávame rastline komplexný sortiment základných živín, makroživín, mikroelementov, špecifických látok, humátov, regulátorov rastu, ktoré zabezpečia optimálny príjem živín koreňovým systémom rastlín, udržujú rastliny v dobrom zdravotnom stave, zlepšujú účinok použitých pesticídov, pomáhajú rastlinám prekonávať stresy, jednoznačne zvyšujú hektárové úrody a kvalitu vyprodukovanej produkcie.

Exkluzívne certifikované listové hnojivá vyvinuté našou firmou

AT – Energia Humín – 1 liter listového hnojiva obsahuje N 110g, P 44 g, K 96 g, Fe 0,37 g, Mn 0,83 g, Cu 0,63 g, Zn 0,45 g, B 2,9 g, Mo 0,24 g Ti 0,04 g, sacharidy, Heteroauxin, 26 g huminových látok, organické kyseliny (kyselina askorbová, kyselina salicylová, kyselina jablčná, kyselina vínna, kyselina jantárová) a fruktózu.

​AT – Mikro – 1 liter listového hnojenia obsahuje S 59,9 g, Mg 45,1 g, Fe 1,2 g, Mn 2,1 g, Cu 2,1 g, Zn 2,1 g B 2,2 g, Mo 0,24 g, sacharidy, stimulátor rastu, organické kyseliny (kyselina askorbová, kyselina salicylová, kyselina jablčná, kyselina vínna, kyselina jantárová) a fruktózu.

AT – Úroda – 1 liter listového hnojiva obsahuje: N 184 g, S 14 g, Mg 10 g, Fe 0,06 g, Mn 0,105 g, Cu 0,105 g, Zn 0,105 g, B 0,11 g, Mo 0,06 g, organické kyseliny (kyselina askorbová, kyselina salicylová, kyselina jablčná, kyselina vínna, kyselina jantárová) a fruktózu.

​Všetky údaje o obsahu živín uvádzame v čistej forme (nie napr. P2O5, SO4, cheláty a oxidy).

Odporúčame striedať tieto hnojivá pri každom vstupe postrekovača do porastu a v prípade potreby dopĺňať ďalšie prvky podľa potrieb jednotlivých rastlín a podľa doporučenej technologickej karty na každú plodinu.
AT Energia Humín, AT Mikro a AT-Úroda nemajú konkurenciu na Slovensku pri zohľadnení pomeru obsahu živín a ceny!!! Prinášajú priamy ekonomický efekt!!!

 1. Ponúkame Vám dodávku a poradenstvo pri používaní pôdnych biotechnologických látok a mikroorganizmov, ktoré sú nevyhnutné pre „život“ v pôde a rozvoj bakteriálnej mikroflóry na zvyšovanie obsahu humusu v pôde. Viažu vzdušný dusík, zmobilizujú a sprístupnia fosfor, rozdrobia makromolekuly celulózy, zabezpečia lepší prísun živín a napomáhajú zväčšeniu koreňovej sústavy rastlín. Ponúkame hlavne bakteriálne hnojivo Phylazonit, vrátane aplikátorov na aplikáciu tekutých biotechnologických látok na všetky traktory a poľné náradia.

Pre riešenie celej problematiky máme jasný cieľ: