Listové hnojivá a bakteriálna výživa rastlín AGROTRADE GROUP

Listová a bakteriálna výživa rastlín

Fakty, ktoré treba vnímať pri výžive rastlín s dusíkom

Dusík je motorom rastu každej rastliny. Rastliny obsahujú 3 – 4 % N a dusík tvorí najväčšiu silu v ojedinelej výrobe na svete, kde sa produkuje viac energie, ako sa spotrebováva.

Nad povrchom zeme obsahuje vzduch 78 % dusíka v elementárnej forme N. To je cca 86 000 ton dusíka nad každým hektárom pôdy na svete. Biologickou fixáciou voľne žijúcimi alebo symbiotickými baktériami sa do pôdy v priemere dostáva ročne 30 – 45 kg N/ha. Dodaním správnych baktérií v správnych časoch túto hodnotu vieme zvýšiť na 80 – 100 kg N/ha.

Až 98 % dusíka v pôde je viazaného v humuse, resp. v organických zlúčeninách. Pri obsahu humusu 1,5 – 2,5 % obsahuje ornica 3 000 – 6 000 kg N/ha. Pre rastliny je k dispozícii 1 – 2 % vo formách NH + NO, súhrnne označovaný ako minerálny dusík. Čistá mineralizácia dusíka t.j. množstvo, ktoré sa uvoľní z organických látok pre potreby rastlín vďaka mikroorganizmom a baktériám, je v priemere 50 – 300 kg N/ha/rok. So zvyšujúcim sa pomerom C/N množstvo uvoľneného dusíka do pôdy rapídne klesá (pomer C/N – pšenicná slama 80:1, kukuričné kôrovie 60:1 – pričom mineralizácia sa začína 15:1, humus 10:1).
Pôdy obsahujú obrovské množstvá uhlíka viazaného v organických látkach. Množstvo organickej hmoty v pôde je závislé od primárnej produkcie a rýchlosti jej rozkladu. Rastlinné zvyšky hospodárskeho hnojiva a pôdne mikroorganizmy spolu s teplotou a zrážkami ovplyvňujú rýchlosť humifikácie (tvorbu stabilnej organickej hmoty), ako aj mineralizácie (rozklad organickej hmoty).

Premena uhlíka v pôde, ako aj všetky premeny a viazania N sú riadené pôdnymi mikroorganizmami, nevyhnutnými pre život v pôde. Humáty zvyšujú obsah metabolicky využiteľnej energie v organizmoch, čím rastliny zvyšujú príjem minerálnych živín. Aplikáciou vhodných mikroorganizmov a humátov v rôznych vývojových fázach rastlín vieme rapídne zvýšiť činnosť a účinnosť procesov, ktoré okrem priamej úspory priemyselných hnojív majú nevyčísliteľnú hodnotu pri zvyšovaní obsahu humusu v našich pôdach. Najdôležitejšie pre nás sú zjavne fixácia, mineralizácia (kde môžeme pre rastliny získať plus 100 – 200 kg N ročne) a úprava C/N. Aplikáciou Phylazonitu a humátov v pozitívnej miere ovplyvňujeme aj ďalšie procesy premeny dusíka ako vyplavovanie, denitrifikáciu emisie, volatilizáciu, nitrifikáciu, eróziu a asimiláciu.

Odber dusíka pestovanými rastlinami v závislosti od výšky dosiahnutej úrody činí 50 – 160 kg N/ha/rok. Na strane druhej ročne dodávame 100 – 250 kg minerálneho dusíka vo forme umelých hnojív pre potreby rastlín. Pritom si treba uvedomiť:

  • dusíkaté hnojivá sú pre rastliny prístupné len v dusičnanovej forme,
  • dusík v dusičnanovej forme je veľmi pohyblivý a po uvoľňovaní je rastlinám k dispozícii 5 – 15 dní v závislosti od poveternostných vplyvov (napr. 40 mm zrážok vyplaví dusičnanový dusík v priemere o 40 cm hlbšie v závislosti od typu pôd).

Komplexná premena amónneho N na dusičnanový dodaného s močovinou (N46) v závislosti od teploty pôdy sú nasledovné:

  • teplota pôdy do 8 °C : 4 – 6 týždňov,
  • teplota pôdy do 12 °C: 2-3 týždne,
  • teplota pôdy 16 °C: 1 týždeň.

Porovnajte časy Vašej aplikácie N-hnojiva a ich disponibilnosti s tabuľkovými potrebami Vami pestovaných rastlín podľa jednotlivých mesiacov vegetácie!!!

Zistíte, že každá jednorazová dávka dusíka väčšia ako 30 – 40 kg v čistých živinách nemá pre Vami pestované rastliny opodstatnenie. Vysoké jednorazové dávky N však majú jednoznačne negatívny vplyv na nenahraditeľnú mikroflóru a na život baktérií, ktorý aj tak (pri predchádzajúcom bode ste to sami zistili) dodávajú potrebný N pre Vaše rastliny práve v tých najdôležitejších štádiách vývoja. Dlhodobé intenzívne hnojenie priemyselnými hnojivami rapídne znížilo pôdny život na našich pozemkoch v dôsledku vyničenia mikroorganizmov a baktérií. Zníženou intenzitou života v pôde nám klesá aj využiteľnosť minerálnych hnojív, ktoré môžu byť rastlinami prijateľné len vďaka mikroorganizmom a baktériám.

Sme tu pre Vás pripravení pomôcť pri prehodnotení Vášho systému výživy, na začiatku sa však musíte vysporiadať s nasledovnými zásadnými pravidlami:

  1. udržujte pH na Vašich pozemkoch v rozmedzí 5,5 až 7,5,
  2. nechajte a doprajte Vašej pôde čo možno najviac rastlinných zvyškov, dodajte čo najviac organických hnojív a účelne pestovanej biomasy (medziplodiny), aby naše baktérie a humáty mali čo najviac roboty pre zvyšovanie úrodnosti Vašich pôd,
  3. snažte sa o jarné, čo najhlbšie prevzdušnenie pôdy (NZ-Agresive, environmentálne brány), najlepšie s aplikáciou obrovského množstva čerstvých dobre vykŕmených baktérií pripravených ihneď po aplikácii pracovať “na plný plyn”.