Fakty, ktoré treba vnímať pri výžive rastlín s dusíkom

Dusík je motorom rastu každej rastliny. Rastliny obsahujú 3-4 % N a dusík tvorí najväcšiu silu v ojedinelej výrobe na svete, kde sa produkuje viac energie, ako sa spotrebováva.
 

Nad povrchom zeme vzduch obsahuje 78 % dusíka v elementárnej forme N. To je cca 86 000 ton dusíka nad každým hektárom pôdy na svete. Biologickou fixáciou voľne žijúcimi alebo symbiotickými baktériami sa do pôdy v priemere dostáva ročne 30-45 kg N/ha. Dodaním správnych baktérií v správnych časoch túto hodnotu vieme zvýšit na 80 – 100 kg N/ha.
 

Až 98 % dusíka v pôde je viazaného v humuse, resp. v organických zlúčeninách. Pri obsahu humusu 1,5 – 2,5 % obsahuje ornica 3 000 – 6 000 kg N/ha. Pre rastliny je k dispozícii 1 – 2 % vo formách NH + NO, súhrnne označovaný ako minerálny dusík. Čistá mineralizácia dusíka t.j. množstvo, ktoré sa uvoľní z organických látok pre potreby rastlín vďaka mikroorganizmom a baktériám, je v priemere 50 – 300 kg N/ha/rok. So zvyšujúcim sa pomerom C/N množstvo uvoľneného dusíka do pôdy rapídne klesá (pomer C/N - pšenicná slama 80:1, kukuričné kôrovie 60:1 - pričom mineralizácia sa začína 15:1, humus 10:1).
Pôdy obsahujú obrovské množstvá uhlíka viazaného v organických látkach. Množstvo organickej hmoty v pôde je závislé od primárnej produkcie a rýchlosti jej rozkladu. Rastlinné zvyšky hospodárskeho hnojiva a pôdne mikroorganizmy spolu s teplotou a zrážkami ovplyvňujú rýchlosť humifikácie (tvorbu stabilnej organickej hmoty), ako aj mineralizácie (rozklad organickej hmoty).

 

Premena uhlíka v pôde ako aj všetky premeny a viazania N sú riadené pôdnymi mikroorganizmami, nevyhnutnými pre život v pôde. Humáty zvyšujú obsah metabolicky využitelnej energie v organizmoch, čím rastliny zvyšujú príjem minerálnych živín. Aplikáciou vhodných mikroorganizmov a humátov v rôznych vývojových fázach rastlín vieme rapídne zvýšit činnosť a účinnosť procesov, ktoré okrem priamej úspory priemyselných hnojív majú nevyčísliteľnú hodnotu pri zvyšovaní obsahu humusu v našich pôdach. Najdôležitejšie pre nás sú zjavne fixácia, mineralizácia (kde môžeme pre rastliny získať plus 100-200 kg N ročne) a úprava C/N. Aplikáciou Phylazonitu a humátov v pozitívnej miere ovplyvňujeme aj dalšie procesy premeny dusíka ako vyplavovanie, denitrifikáciu emisie, volatilizáciu, nitrifikáciu, eróziu a asimiláciu.

 

Odber dusíka pestovanými rastlinami v závislosti od výšky dosiahnutej úrody činí 50-160 kg N/ha/rok. Na strane druhej ročne dodávame 100-250 kg minerálneho dusíka vo forme umelých hnojív pre potreby rastlín. Pritom si treba uvedomiť:
- dusíkaté hnojivá sú pre rastliny prístupné len v dusičnanovej forme,
- dusík v dusičnanovej forme je veľmi pohyblivý a po uvoľňovaní je rastlinám k dispozícii 5-15 dní v závislosti od poveternostných vplyvov (napr. 40 mm zrážok vyplaví dusičnanový dusík v priemere o 40 cm hlbšie v závislosti od typu pôd).

Komplexná premena amónneho N na dusičnanový dodaného s močovinou (N46) v závislosti od teploty pôdy sú nasledovné:
- teplota pôdy do 8 °C - 4-6 týždnov,
- teplota pôdy do 12 °C - 2-3 týždne,
- teplota pôdy 16 °C - 1 týžden.

 

Porovnajte časy Vašej aplikácie N-hnojiva a ich disponibilnosti s tabuľkovými potrebami Vami pestovaných rastlín podľa jednotlivých mesiacov vegetácie !!!

Zistíte, že každá jednorázová dávka dusíka väcšia ako 30-40 kg v čistých živinách nemá pre Vami pestované rastliny opodstatnenie. Vysoké jednorázové dávky N však majú jednoznačne negatívny vplyv na nenahraditeľnú mikroflóru a na život baktérií, ktorý aj tak (pri predchádzajúcom bode ste to sami zistili) dodávajú potrebný N pre Vaše rastliny práve v tých najdôležitejších štádiách vývoja. Dlhodobé intenzívne hnojenie priemyselnými hnojivami rapídne znížilo pôdny život na našich pozemkoch v dôsledku vyničenia
mikroorganizmov a baktérií. Zníženou intenzitou života v pôde nám klesá aj využiteľnost minerálnych hnojív, ktoré môžu byť rastlinami prijateľné len vďaka mikroorganizmom a baktériám.

 

Sme tu pre Vás pripravení pomôcť pri prehodnotení Vášho systému výživy, na začiatku sa však musíte vysporiadať s nasledovnými zásadnými pravidlami:
 

1. udržujte pH na Vašich pozemkoch v rozmedzí 5,5 až 7,5,
 

2. nechajte a doprajte Vašej pôde co možno najviac rastlinných zvyškov, dodajte čo najviac organických hnojív a účelne pestovanej biomasy (medziplodiny), aby naše baktérie a humáty mali čo najviac roboty pre zvyšovanie úrodnosti Vašich pôd,
 

3. snažte sa o jarné, čo najhlbšie prevzdušnenie pôdy (NZ-Agresive, envirommentálne brány), najlepšie s aplikáciou obrovského množstva čerstvých dobre vykrmených baktérií pripravených ihneď po aplikácii pracovať “na plný plyn”.